• |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

 • kontrola formálnej správnosti predložených dokladov,
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok,
 • spracovanie daňových priznaní DPH,
 • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb,
 • spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie účtov Hlavnej knihy ku dňu účtovnej uzávierky,
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok,
 • vypracovanie firemných interných smerníc.

Jednoduché účtovníctvo

 • kontrola formálnej správnosti predložených dokladov,
 • zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov podľa predložených dokladov,
 • spracovanie mesačných účtovných závierok,
 • spracovanie daňových priznaní DPH,
 • spracovanie daňových priznaní dane z príjmu fyzických a právnických osôb,
 • spracovanie daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov, spolupráca pri jej zabezpečení a vyhodnotení,
 • vykonanie dokladovej inventarizácie zostatkov účtov peňažného denníka ku dňu účtovnej uzávierky,
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok,
 • vypracovanie firemných interných smerníc.

Dohľad nad účtovníctvom

Účtovníctvo vedie Vaše vlastné účtovné oddelenie a my pre Vás vykonáme:

 • dohľad nad finančným účtovníctvom,
 • dohľad nad skladovým účtovníctvom,
 • poradenstvo pre prácu Vášho účtovného oddelenia,
 • preberáme zodpovednosť za správnosť zaúčtovania dokladov,
 • preberáme zodpovednosť za správne vyčíslenú daň z pridanej hodnoty,
 • preberáme zodpovednosť za správne vyčíslený základ dane z príjmov,
 • preberáme zodpovednosť za správnosť spracovania daňových priznaní cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • účtovný a daňový dozor vykonávame v rámci celého Slovenska.

Kontrola a rekonštrukcia účtovníctva

 • kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov,
 • kontrola zaúčtovania účtovných prípadov,
 • kontrola úplnosti účtovníctva,
 • kontrola správnosti výpočtu miezd a odvodov do poisťovní,
 • kontrola správnosti výpočtu daní,
 • kontrola správnosti výpočtu obstarávacích cien dlhodobého majetku, odpisových plánov,
 • vykonanie opráv chybných daňových priznaní,
 • vykonanie opráv účtovníctva za obdobie ktorého závierka ešte nebola schválená,
 • vypracovanie správy o zistených skutočnostiach a odporúčaní ako zisteným nedostatkom v budúcnosti predchádzať,
 • vypracovanie firemných interných smerníc